Rynek fotowoltaiczny w Polsce – analiza rynku

Prawne uwarunkowania rynku fotowoltaicznego w Polsce

Podstawowe wymagania formalno – prawne przy budowie instalacji PV:

 

·         Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;

·         ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

·         ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 z późn. zm.)

·         ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

·         ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

·         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.)

·         ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

·         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).

 

Zmiany regulacji prawnych  - tzw. "mały trójpak"

 

               Dnia 11 września 2013r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ,,mały trójpak”.

Ustawa:

 

* dodaje przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji (tzn. w urządzeniach o mocy poniżej 40 kilowatów) przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą oraz zasady przyłączania tych instalacji do sieci dystrybucyjnej. 

Osoby fizyczne, które chcą produkować energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) w swoich gospodarstwach domowych, nie muszą zakładać działalności gospodarczej i uzyskiwać koncesji. Mogą także wprowadzić prąd do sieci i sprzedać po stawce równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w kraju w roku poprzednim. Nowelizacja dodaje też przepisy dotyczące gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

Ponadto mikroinstalacje fotowoltaiczne (do 40 kWp) potraktowane zostały jako inwestycje głównie budowane na potrzeby własne, a inwestor na ich instalację oraz eksploatację nie będzie potrzebował ani koncesji, ani otworzenia działalności gospodarczej. Koncesja również nie będzie wymagana w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych do 100 kWp.

Instalacje ogniw fotowoltaicznych do 40 kWp nie wywierają wpływu na gospodarkę przestrzenną gmin. W związku z tym do wniosku o przyłączenie do sieci inwestor nie musi dołączać wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy. Ustawa również ostatecznie reguluje sprawę wymaganego pozwolenia na budowę przy instalacjach PV. Obecnie podobnie jak instalacje kolektorów słonecznych tak i instalowanie ogniw PV nie będzie wymagało pozwolenia na budowę.

 

* zakłada zwolnienie inwestorów z opłaty przyłączeniowej na rzecz operatora sieci energetycznej.

Do tej pory część tej opłaty w formie zaliczki należało wpłacić przed fizycznym przyłączeniem instalacji ogniw fotowoltaicznych do sieci elektrycznej, zanim jeszcze zaczęło się osiągać jakiekolwiek zyski.

Instalatorzy, posiadający już podłączoną mikroinstalację ogniw do sieci, występując o przyłączenie kolejnej mikroinstalacji, której moc nie będzie większa niż określona w warunkach wydanych wcześniej, będą mogli tego dokonać na podstawie tylko zgłoszenia.

 

                   Nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projektu krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.      

 

Ustawa o OZE *

 

* Stan prawny na koniec 2013 roku

Przełomem w prawodawstwie polskim dotyczącym energetyki odnawialnej ma być Ustawa o OZE (tzw. duży trójpak), która na uregulować postępowanie prawne, administracyjne oraz określić tzw. taryfy gwarantowane, ceny zielonych certyfikatów, okres ich obowiązywania i inne ważne kwestie związane z dostępem do energii odnawialnej.

Powołując się na wypowiedź wiceministra Ministerstwa Gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza z dnia 18.10.2013r. projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii planuje się przekazać do formalnych konsultacji pod koniec października 2013r[1].

Istotną kwestią prawną jest także nowelizacja rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a budową farmy fotowoltaicznej. W skutek zmian farmy fotowoltaiczne zostały zaliczone do kategorii zabudowy przemysłowej i w przypadku spełnienia kryterium powierzchni zabudowy tego typu przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji środowiskowej.

Kryteria powierzchni zabudowy:

- zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

 

Co istotne, zgodnie z art. 29 ust 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010 Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dana inwestycja musi zostać zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę, nawet w sytuacji, gdy na podstawie przepisów Prawa budowlanego nie podlega ona obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.[1]  http://energia-pl.pl/energia/blizej-ustawy-o-oze